יצירת מאזן צפוי

בניגוד למאזן עבר המציג את מצבו הכספי ההיסטורי בפועל של העסק, מאזן צפוי מתקשר לשינויים צפויים בהשקעות נכס עתידיות, התחייבויות מצטיינות ומימון הון. עסקים עשויים לשקול יצירת מאזן צפוי כדרך להקל על תכנון אסטרטגי לטווח הארוך. תכניות ארוכות טווח של עסק נוגעות לעיתים קרובות לגידול נכסי עתידי וכיצד ניתן לתמוך בו במימון מוגבר באמצעות חוב והון עצמי כאחד. מאזן צפוי מספק את המידע הכספי הרלוונטי ביותר הדרוש בתהליך התכנון העסקי.

תחזית מאזן

מאזן צפוי, המכונה גם מאזן פרופורמה, מפרט יתרות חשבונות ספציפיות על נכסי העסק, ההתחייבויות וההון לזמן עתידי מוגדר. מאזן חיזוי הוא כלי שימושי לתכנון עסקי באופן כללי, והוא מועיל במיוחד לאנשים האחראים על סידור והבאת מימון נוסף.

באמצעות מאזן צפוי, אנשי הכספים יכולים להציג למלווים ולמשקיעים מידע פיננסי מפורט אודות הרחבת הנכסים העתידית המתוכננת, וכך יהיה קל יותר לשכנע את ספקי ההון לספק את המימון הנדרש.

ביצוע הנחות תחזית

כדי ליצור מאזן צפוי, עסק מניח הנחות מסוימות לגבי האופן בו פריטי מאזן בודדים עשויים להשתנות לאורך זמן בעתיד. תכניות עסקיות מתמקדות לרוב במכירות עתידיות צפויות. מאזן צפוי מתחיל גם בחיזוי הכנסות ממכירות.

פריטי מאזן מסוימים, כגון מלאי, חשבונות חייבים וחייבים בתשלום, מפגינים יחסים קבועים יחסית למכירות, וניתן לבצע תחזיות על פריטים אלה על סמך מכירות צפויות. סעיפי מאזן אחרים, ובמיוחד רכוש קבוע, חוב והון עצמי, משתנים רק בהתאם למדיניות ולהחלטות הניהול של העסק, ללא תלות במכירות עתידיות.

הקרנת פריטי נכס

פריטי נכס נפוצים הרלוונטיים ביותר במאזן החזוי כוללים מזומנים, חשבונות חייבים, מלאי ונכסים קבועים. אמנם סכום המזומנים הצפוי להיווצר מגידול המכירות הצפוי עשוי להצטבר בשיעור דומה, אך יתרת המזומנים המוצגת במאזן אינה בהכרח פרופורציונאלית לגידול במכירות. עסק עשוי להחליט להשקיע מחדש חלק מהמזומנים שהתקבלו, ולאפשר לאחזקות המזומנים לצמוח בקצב צפוי נמוך יותר.

שני חשבונות חייבים ומלאי משתנים בדרך כלל ביחס לגידול במכירות מכיוון שיותר מכירות יכולות להשאיר יותר לקוחות בחשבון ודורשות יותר מלאי במלאי. שינויים עתידיים בנכסים קבועים אינם צפויים להיות פרופורציונליים למכירות ולעתים קרובות תלויים בהחלטת עסק לגבי השקעות הון עתידיות.

פריטי אחריות מקרינים

סעיפי התחייבויות עיקריים במאזן החזוי עשויים לכלול חשבונות לתשלום, חוב לזמן קצר וחוב לטווח ארוך. חשבונות המשתלמים לעיתים קרובות הם תוצאה של קבלת מימון סחר ברכישת מלאי. אם יותר מכירות דורשות יותר מלאי, ייתכן שהגידול במלאי יוביל לגידול בחשבונות החוב שיש לשלם. לפיכך, סביר להניח שחשבונות המשתלמים משתנים ביחס למכירות.

הקרנה על חוב לטווח קצר, כגון שטרות שיש לשלם, תלויה לרוב במדיניות המימון של העסק. כדי להתאים לגידול במכירות, עסק יכול לבחור להגדיל את המימון לטווח הקצר בשיעור מסוים בכל שנה. חובות לטווח ארוך בדרך כלל נותרים ללא שינוי בתחזיות הראשוניות ועשויים להשתנות מאוחר יותר אם יהיה צורך במימון נוסף.

הקרנת פריטי הון

ההון העצמי והרווחים השמורים הם שני המקורות הנפוצים למימון הון. בדומה לתחזית חוב ארוך טווח, גם ההון העצמי נותר ללא שינוי בתחזיות המאזן הראשוניות. אם עסק מצפה להנפיק הון עצמי נוסף או לא תלוי במצבי מימון עתידיים.

אם קיים מחסור במימון נכסים באמצעים אחרים, עסק צריך להקרין גידול בהון העצמי או בחובות ארוכי טווח כדי להשלים את הגירעון. הקרנת רווחים שמורים נשענת בעיקר על תחזית הרווח הנקי בדוח רווח והפסד צפוי לאותה תקופה עתידית.

הקרנת מימון לפי שיקול דעת

יתכן שלא יתאזן מאזן צפוי בתחזיות ראשוניות של סעיפי מאזן שונים. סך הנכסים הצפויים עשוי לחרוג מסך ההתחייבויות וההון העצמי, וכתוצאה מכך מחסור בקרנות במימון עתידי. מצד שני, אם סך הנכסים החזויים נמוך מסך ההתחייבויות וההון העצמי החזוי, קיים עודף קרנות.

יש לאזן בין גירעון בקרן או עודף במימון החזוי באמצעות מימון על פי שיקול דעת על ידי התאמת התחזיות לחוב או הון לטווח ארוך. מאזן צפוי נעשה מאוזן כאשר העלייה החזויה בחובות או הון לטווח הארוך שווה לסכום הגירעון בקרן בתחזיות המימון הראשוניות. מאזן צפוי יכול גם להיות מאוזן אם עסק משתמש בעודף הקרן הצפוי כדי להגדיל עוד יותר את השקעות הנכסים או להפחית את תחזיות המימון הראשוניות.